Prøvestørrelser og anbefalte beholdere

Kontakt oss for minstemengder.

Følgende anbefalinger er ikke krav, men generelle retningslinjer. Vi kan analysere ekstremt små mengder karbon i våre akseleratormassespektrometere (AMS).

Størrelseskravet varierer fra prøve til prøve. Vi anbefaler alltid at du velger de beste prøvene for forskningsmålene dine. Dersom du er bekymret for at prøvene er for små, kan du kontakte oss for råd.

Mengdene som er listet opp nedenfor, forutsetter at materialet er tørt og uten medfølgende matrise.

Klikk på materialet for å se eventuell ekstra kostnad, valg av prøve, og forbehandling i laboratoriet. 

Ekstra kostnad – Det påløper en kostnad for kollagenekstraksjon i tillegg til vanlig pris. Dersom kollagenet ikke egner seg for radiokarbondatering, kan analysen avbestilles.

Dersom kollagenet ikke egner seg for radiokarbondatering kan analysen avbestilles, og det betales da bare for en del av bestillingen.

Valg av prøve – Store og små biter og skav er best. Dersom prøvene allerede er pulverisert, må du kontakte oss så vi kan diskutere dem.

Mer informasjon om forbehandling og radiokarbondatering av gevir

Ekstra kostnad – Det påløper en kostnad for kollagenekstraksjon i tillegg til prisen for AMS-datering.

På grunn av den lave tettheten hos fuglebein er mengden kollagen per gram mye lavere enn i bein fra andre dyr. Dessuten er ofte mengden fuglebein som er tilgjengelig, svært liten. Forsøk på å radiokarbondatere fuglebeinprøver med så lite som 300 milligram har vært vellykket i tilfeller der prøvene var godt bevart. Det må tas ytterligere hensyn til matkilde og muligheten for reservoareffekter.

Mer informasjon om radiokarbondatering av bein

Bein som har gjennomgått oppvarming ved lav temperatur. De er typisk misfargede og ofte skjøre.

Ekstra kostnad – Det påløper en kostnad for kollagenekstraksjon i tillegg til prisen for AMS-datering.

Valg av prøve – Oppvarming ved lav temperatur skader kollagenet, slik at det blir mindre motstandsdyktig mot oppbevaring og mer mottakelig for kontaminering som er vanskelig å fjerne. Om mulig er det best å velge de delene som har gjennomgått minst oppvarming. Velg gode kortikale beinfragmenter, helst fra skaftet på femur eller tibia, ettersom disse holder seg godt. Svampete bein som ledd, ryggvirvel osv. holder seg ikke godt og har mindre sannsynlighet for å gi nok kollagen etter oppvarming ved lav temperatur.

Graden av oppvarming og begravningsforholdene vil i siste rekke bestemme om et brent bein kan dateres med AMS. Det er umulig å forutsi hva som er bevart i et brent bein. Av og til kan godt kollagen fortsatt være tilgjengelig. Andre ganger kan det hentes ut organiske stoffer, men ikke som kan identifiseres som kollagen. Å datere disse «organiske reststoffene i bein» kan gi rimelige AMS-resultater, men de må tolkes med forsiktighet.

Det påløper ingen kostnad for kansellering dersom et brent bein vurderes som uegnet for datering etter forbehandling.

Mer informasjon om radiokarbondatering av bein

Bein som er forkullet, har gjennomgått oppvarming ved lav temperatur.

Ekstra kostnad – Det påløper en kostnad for kollagenekstraksjon i tillegg til vanlig pris for AMS-datering.

Valg av prøve – Oppvarming ved lav temperatur skader kollagenet, slik at det blir mindre motstandsdyktig mot oppbevaring og mer mottakelig for kontaminering som er vanskelig å fjerne. Om mulig er det best å velge de delene som har gjennomgått minst oppvarming. Velg gode kortikale beinfragmenter, helst fra skaftet på femur eller tibia, ettersom disse holder seg godt. Svampete bein som ledd, ryggvirvel osv. holder seg ikke godt og har mindre sannsynlighet for å gi nok kollagen etter oppvarming ved lav temperatur.

Graden av oppvarming og begravningsforholdene vil i siste rekke bestemme om et brent bein kan dateres med AMS. Det er umulig å forutsi hva som er bevart i et brent bein. Av og til kan godt kollagen fortsatt være tilgjengelig. Andre ganger kan det hentes ut organiske stoffer, men ikke som kan identifiseres som kollagen. Å datere disse «organiske reststoffene i bein» kan gi rimelige AMS-resultater, men de må tolkes med forsiktighet.

Det påløper ingen kostnad for kansellering dersom et brent bein vurderes som uegnet for datering etter forbehandling.

Mer informasjon om radiokarbondatering av bein

Bein som er blitt utsatt for temperaturer over 600 grader Celsius lenge nok til å fjerne løselige karbonationer så som kalsitt og adsorberte karbonater, samtidig som det originale strukurkarbonatet som er det primære i beinet, er intakt.

Ekstra kostnad – Det påløper en kostnad for beinkarbonatekstraksjon i tillegg til vanlig pris.

Valg av prøve – Hvite biter eller deler som oppviser få eller ingen tegn på svart, blått eller grått mønster, er best. Karbonatutbyttet fra separate beindeler kan gi en indikasjon på ufullstendig kremering. For å finne ut av dette testes to deler av beinet for karbonatutbytte. Er de like, fortsetter laboratoriet med AMS-datering. Er de ulike, tar laboratoriet kontakt med deg for å høre om du vil fortsette eller avbryte analysen.

Datering av beinkarbonat er en egen forspørsel med tilhørende ekstra kostnad. Kontakt oss før du sender prøver til beinkarbonatdatering.

Det påløper ingen kostnad for kansellering dersom et kremert bein vurderes som uegnet for datering etter forbehandling.

Mer informasjon om radiokarbondatering av bein

Ekstra kostnad – Det påløper en kostnad for kollagenekstraksjon i tillegg til prisen for karbon-14-datering.

Valg av prøve – Du bør velge kortikalt bein fra de større beina i kroppen (femur, tibia, overarmbein, kjeve, hjerneskalle og av og til ribbeina). Lange, tette bein fungerer best for AMS-datering ettersom de har høyere kollagenmasse per gram.

Svampete bein som ledd og ryggvirvel holder seg som regel ikke godt under tøffe forhold og gir kanskje ikke nok kollagen til analysen.

Mer informasjon om radiokarbondatering av bein

Valg av prøve – Vannflotasjon er en vanlig teknikk brukt for å konsolidere eller separere trekull fra sedimentmatrise. Det er liten risiko for faktisk kontaminering fra vannet så lenge det er drikkelig. Bruk av dispergeringsmidler med uorganisk karbon er greit. Ved flotasjon av prøvene må du passe på at alle sikter og beholdere som brukes, er helt frie for karbon.

Prøv å unngå å røre prøvene med hendene (noe som kan introdusere moderne håndolje). Dersom en prøve uforvarende røres, bør den fortsatt være brukelig materiale for datering, men sørg for å informere laboratoriet om denne eksponeringen. Tørk prøven før den sendes for å unngå muggvekst.

Mer om radiokarbondatering av trekull

Forbehandling –Informer laboratoriet om hvordan møkken var begravet og hvor stor sannsynlighet det var for kontaminering fra organiske stoffer i nærheten. Dersom prøven for eksempel er fra et ørkenmiljø, kan alkalitrinnene utelates for å beholde prøvemasse. Er prøven fra en kompleks jordkontekst eller i en begrenset mengde, anbefales AMS med full forbehandling.

Møkk har en tendens til å være svært motstandsdyktig ettersom den er sammensatt av organiske stoffer som har overlevd fordøyelseskanalen. Under visse forhold kan den imidlertid reagere sterkt med alkali som brukes til å fjerne sekundære humussyrer. Med AMS-analyse er dette vanligvis ikke noe problem, med mindre prøven er liten.

Konsulter laboratoriet før du sender inn prøver, for å diskutere prøvens egnethet.

Du kan gjerne gi spesifikke instruksjoner for forbehandlingen (f.eks. lett syreetsing eller ingen forbehandling i det hele tatt) eller rapporteringen. For moderne studier rapporters Δ14C-verdier ved forespørsel. For gamle studier korrigeres radiokarbonalder for marinreservoareffekten. d13C og d18O er inkludert i prisen for radiokarbondatering.

Valg av prøve – Prøvene skal ankomme forekstrahert.

Nærmere opplysninger om forbehandling og radiokarbondatering av foraminiferer

Konsulter laboratoriet før du sender inn prøver.

Konsulter laboratoriet før du sender inn prøver.

Valg av prøve – Karbon til nøyaktig AMS-datering er veldig ofte umulig å hente ut på grunn av gjentatt bruk av olje og andre behandlingsmidler opp gjennom tiden. Rent lær fra arkeologiske utgravninger gir veldig ofte svært rimelige dateringer. Lærgjenstander som rustninger eller saler gir ofte suspekte resultater.

Konsulter laboratoriet før du sender inn prøver for å diskutere prøvens egnethet og forbehandlinger (ekstraksjon med enten syre–alkali eller syre–løsemiddel).

Valg av prøve – Forskere som vil datere sedimenthorisonter, velger ofte AMS-datering av makrofossiler eller en tynn, høyoppløst seksjon av profilen i stedet for gjennomsnittet som oppnås fra en stor masse. Av og til er et stort sedimentvolum (ikke mer enn 200 gram) nyttig for å ekstrahere sot, makrofossiler, eller når det dateres en alkali-løselig eller ikke-løselig fraksjon. Laboratoriet kan utføre denne typen ekstraksjoner.

Vi anbefaler at det bare sendes så mye sediment som trengs til analysen. Vi kan være behjelpelige med råd om hvor mye som kan komme til å trenges, men mengden som sendes, bør i alle tilfeller ikke overstige 200 gram. Vær oppmerksom på at de fleste organiske sedimentprøver som sendes inn for AMS-datering, krever bare 2–4 gram eller mindre avhengig av karboninnholdet.

Disponering av sedimentprøver – Vær oppmerksom på at sedimentprøver som mottas fra utlandet samt fra mange delstater i USA må håndteres i henhold til retningslinjene fra det amerikanske landbruksdepartmentets dyre- og plantehelseinspeksjon (APHIS). Disse retningslinjene krever at importerte sedimentprøver behandles enten kjemisk eller med varme ved mottak, og at de til slutt disponeres ved forbrenning. Sedimentprøvene som mottas ved laboratoriet vårt, blir følgelig disponert på denne måten, og dermed kan vi dessverre ikke returnere dem.

Nærmere opplysninger om forbehandling og makrofossil-/sedimentdatering

Valg av prøve – Størrelseskravet til torv varierer alt etter tilstanden av torven og innholdet i den. Av ren starrtorv sendes 10–20 milligram til AMS. Av svarttorv sendes 2–10 gram til AMS. Etter som fortorvingen eller sedimentinnholdet øker, avtar innholdet av tilgjengelig karbon, og det blir vanskeligere å estimere mengden som trengs. Tilstedeværelsen av plantemateriale i en delvis fortovet prøve kan gi to fraksjoner: én med plantemateriale og én med organiske sedimenter.

Mer informasjon om radiokarbondatering av torv

Valg av prøve – Fytolitter skal sendes ferdig ekstrahert og klare til analyse, ettersom laboratoriet for tiden ikke har ekstraksjonsmuligheter. Vi er gjerne behjelpelige med å sette deg i kontakt med eksperter som kan veilede deg gjennom ekstraksjonsprosessen. Dersom du utfører ekstraksjonen selv, må du ikke fordampe prøven tørr i løsemidler så som aceton eller heksan. De siste stegene må utføres med et avsluttende hydrofilt løsemiddel så som aceton etterfulgt av flere skyllinger i høyverdig vann (avionisert, milli-Q, destillert) før tørking.

Fytolitter som sendes inn i forekstrahert, isolert og ren form, kan rutinemessig dateres ved hjelp av 200–400 milligram materiale.

Mer informasjon om forbehandling og AMS-datering av fytolitter

Rådfør deg med laboratoriet dersom det er noe du lurer på.

Mer informasjon finner du på vår side om AMS-datering av frø og korn.

For små prøver, hør med oss først.

Pollenprøver må sendes inn «klare til analyse». Beta har for tiden ikke fasiliteter som kan ekstrahere og isolere pollen.

Forberedelse av prøver – Ekstraktet må være nøytralt (pH 6–8) for at det skal være mulig med AMS-datering. Dersom det er nok prøvemateriale tilgjengelig, testes en liten del for å kontrollere at den er nøytral. Er ekstraktet surt, blir det skyllet med av-ionisert vann for å få et nøytralt pH-nivå. Det kan imidlertid gå tapt prøvemasse under denne prosessen.

Pollenet må ikke være tørt. Prøven kan tørkes i laboratoriet. Dersom du vil tørke prøven, må du imidlertid ikke bruke aceton eller metanol som siste tørkesteg i behandlingen av prøven, ettersom dette kan føre til feilaktig gamle resultater.

MERK: Av og til mottar laboratoriet prøver merket som «pollen», men som under mikroskopet viser seg å bestå av mange komponenter, inkludert sediment, fiber og plantemateriale. I slike tilfeller vil laboratoriet ta kontakt for å be om instruksjoner om å fortsette eller avbryte analysen. Dersom du vil fortsette, vil resultatrapporten betegne det analyserte materialet som «organisk materiale» og ikke «pollen».

Forbehandling ved laboratoriet er ikke mulig.

Flere opplysninger om radiokarbondatering av pollen

Valg av prøve – Tilgjengelig materiale kan eksistere i ulike former: forkullede matrester funnet på indre overflater, brenselkarbon på ytre overflater, ekstraherbare herdemidler, og organisk karbon inne i selve leiren. Generelt betraktes organiske rester fra de indre overflatene som det foretrukne valget, ettersom de representerer krukkens brukstid og består av materiale med kort levetid. Noen ganger er dette imidlertid ikke i en form som er i stand til å overleve alkaliforbehandling, og dersom dette er tilfelle, vil vi ta kontakt for å diskutere det.

Mer om radiokarbondatering av keramikk

Valg av prøve – Antar du at alle skjellene fra en kontekst har samme alder, er det ikke noe problem å kombinere flere eksemplarer i én prøve.

Dersom det er nok materiale, etser laboratoriet typisk bort den ytre halvdelen av skjellet under forbehandlingen for å eliminere eventuelt sekundært karbonat. Ta hensyn til dette når du velger prøver. Generelt gjelder at dess mer materiale det er, dess større er sjansen for et godt resultat. Er prøvene veldig små, kan vi bli nødt til å begrense oss til en svært liten etsing eller ingen etsing i det hele tatt.

Ettersom laboratoriet skal analysere karbon-14-et i karbonatet, er det ingen grunn til å bekymre seg for å håndtere prøven med bare hendene. Skal laboratoriet analysere den organiske fraksjonen, må ikke prøvene håndteres direkte, ettersom moderne oljer i hendene våre vil kontaminere prøvene.

Se radiokarbondatering av skjell for forbehandling og andre opplysninger.

Valg av prøve – Foretrukne prøver er fortenner, hjørnetenner og jeksler med alle røttene fremdeles på.

Mer informasjon om radiokarbondatering av tenner

Konsulter laboratoriet før du sender inn prøver.

Tekstiler krever ofte enten celluloseekstraksjon, løsemiddelekstraksjon eller begge deler på grunn av omfattende håndtering. På grunn av de høye kostnadene laboratoriet har i forbindelse med tids- og ressursbruk, tar vi fortsatt betalt for løsemiddelekstraksjon og celluloseekstraksjon selv om prøven avbrytes.

Valg av prøve – Dersom tekstilen er godt bevart og har en god struktur, og ikke er behandlet med konserverende materiale, kan prøven godtas for AMS-datering med standard forbehandling med syre–alkali–syre. Prøvene kan sendes inn som en stripe, fibre, eller en lapp.

Retningslinjer for tekstiler og kunst – Beta Analytic tar ikke imot materiale med kommersiell verdi, inkludert materialer som vanlig selges på antikvitetsmarkeder. Laboratoriet analyserer ikke antikviteter, bøker, manuskripter eller materialer av religiøs natur.

Les mer om dette på radiokarbondatering av tekstiler

Konsulter laboratoriet før du sender inn prøver.

Viktig – Gi oss beskjed om prøvene inneholder salt eller har vært i nærheten av et sted der det brukes merket 14C (kunstig 14C). Dette inkluderer skip, laboratorier eller steder der det er kjent at kunstig 14C er blitt håndtert eller har kontaminert. Samle- og/eller forsendelsesbeholderne må være nye og ikke brukt til andre formål tidligere. Ikke tilsett kjemikalier til vannet ved innhenting.

Vi kan ikke ta imot prøver med havvann som er behandlet med kvikksølvklorid (HgCl2) eller natriumazid (NaN3) ettersom vi ikke har disponeringsmuligheter for disse giftige stoffene.

Valg av prøve – La vannet renne så lenge som mulig, eller til du er sikker på at du samler det vannet du vil undersøke. Skyll flaska med det rennende vannet før innhenting. Ikke tilsett noe til vannet. Når du fyller flaska, må du la det være igjen et lite rom øverst (hold flaskehalsen tom). Dette tillater eventuell ekspansjon under forsendelse. Legg flaskene i en plastpose og forsegl posen med buntebånd (strips) eller vevteip. Dersom noen av flaskene lekker under forsendelsen, kommer ikke vannet til å ødelegge forsendelseskartongen.

Videre instruksjoner for vannprøvetaking og anbefalte beholdere finner du på vår side for grunnvannsdatering.

Valg av prøve – Vannflotasjon er en vanlig teknikk brukt for å konsolidere eller separere tre fra sedimentmatrise. Det er liten risiko for faktisk kontaminering fra vannet så lenge det er drikkelig. Bruk av dispergeringsmidler med uorganisk karbon er også greit. Ved flotasjon av prøvene må du passe på at alle sikter og beholdere som brukes, er helt frie for karbon. Ikke rør prøvene med bare hendene, ettersom det kan introdusere moderne håndolje. Dersom en prøve uforvarende røres, bør den fortsatt være brukelig, men sørg for å informere laboratoriet om denne eksponeringen.

Vi anbefaler at du tørker prøven før forsendelse, for å unngå muggvekst. Er tørking likevel ikke mulig (f.eks. ved forsendelse fra felten eller svært små prøver i oppløsning), sendes prøven helst med raskest mulig forsendelsesmåte.

Konservert tre kan trenge enten celluloseekstraksjon, løsemiddelekstraksjon eller begge deler avhengig av type konservering materialet har vært utsatt for. Dersom radiokarbondateringen kanselleres, tas det fortsatt betalt for løsemiddelekstraksjon og celluloseekstraksjon på grunn av de høye kostnadene laboratoriet har i forbindelse med forbehandlingen.semiddel-/celluloseekstraksjon) for prøver som er for små eller som ikke gir nok kar.

Nærmere opplysninger om forbehandling og radiokarbondatering av tre

Forbehandling – Det er viktig å forstå forbehandlingen prøvene utsettes for, ettersom den har en direkte innvirkning på sluttresultatet. Dersom prøvene er ekstremt små eller skjøre, er det en fordel å diskutere forbehandlingsalternativene før de anvendes, for å unngå unødig reduksjon av prøvestørrelsen. Dersom du ber om det, tar vi også gjerne kontakt etter forbehandlingen for å diskutere alternativene for AMS-datering.

Beta Analytic har gjort kansellering og delvis analyse gratis (bortsett fra løbon til AMS-datering).

Merk – Prisene inkluderer d13C-målinger med et isotopforholdmassespektrometer (IRMS), kvalitetssikringsrapporter, kalenderkalibrering der det er aktuelt, og 24/7 nettilgang til tidligere resultater og ventende analyser. Når prøvene sendes inn til radiokarbondatering, utfører vi dessuten uten ekstra kostnad d15N for ukremerte bein, d18O for karbonater samt d18O og d2H for grunnvann.

Anbefalt pakking

Legg store prøver for radiokarbonanalyse direkte i lynlåsposer. Posene kontaminerer ikke prøven. Små prøver eller prøver med fine partikler skal pakkes inn i aluminumfolie for å holde dem på plass i en pose. Legg hver foliepakkede pose i en merket lynlåspose.

MERK: Håndter aldri mer enn én prøve av gangen.Begynn og avslutt pakkeprosessen for hver prøve før du begynner på den neste. Dette er den beste måten å unngå sammenblanding under pakking på.

Vi anbefaler sterkt å sende prøvene i små bokser om mulig (i stedet for å bruke konvolutter) for å beskytte prøvenes fysiske integritet under forsendelse. Utstyret som brukes av postverket, kjører vanligvis konvolutter gjennom ruller i den automatiserte sorteringsprosessen, og det lille trykket som utøves under denne prosessen, er nok til å knuse små fragmenter og smuldre dem opp.

Forsendelsesråd og adresser

Betalingsvilkår

Råd om håndtering av prøver


Beta Analytic Radiocarbon Dating Samples