BETA Analytic sluttrapport

BETA Analytics sluttrapport gir opplysninger om bruk av analysemetode, leveringsgrunnlag, materialtype og forbehandlinger. Den endelige rapporten sendes med epost og lastes opp i klientens sikrede resultatportal på nett.

Arkeologi | Grunnvann

Resultatarkiv på nett

Alle kunder hos Beta Analytic har døgnkontinuerlig tilgang til resultater via et sikkert nettarkiv.

Forbehandlingsmetoder

Beta Analytics forbehandlingsmetoder rapporteres sammen med hvert radiokarbondateringsresultat. Alle nødvendige kjemiske og mekaniske forbehandlinger av det innsendte materialet utføres ved laboratoriet for å isolere karbon-14, som best kan representere tidspunktet av interesse.

Når resultatene av radiokarbondateringen skal tolkes, er det viktig å ta hensyn til forbehandlingen. Noen prøver kan ikke forbehandles fullt ut, slik at karbon-14-alderen deres blir mer subjektiv enn prøver som kan forbehandles fullt ut. Noen materialer får ingen forbehandling i det hele tatt.

Prosedyre for AMS-datering

AMS-karbondatering begynner med reduksjon av karbonet i prøven til grafitt (100 % C) sammen med preparering av standarder og bakgrunner. Grafitten analyseres deretter for karbon-14-innhold i et akseleratormassespektrometer. Sluttresultatet korrigeres for isotopisk fraksjonering og konverteres til en kalenderkalibrert dato.

Radiokarbonalder og kalenderkalibrering

«Konvensjonell karbon-14-alder» er resultatet etter anvendelse av karbon-13/karbon-12-korreksjoner på målt alder, og er den beste radiokarbonalderen. Egnede kalenderkalibreringer er inkludert for organisk materiale og ferskvannskarbonater mellom 0 og 42 000 BP. Dersom visse kalibreringer ikke er inkludert i en rapport, var resultatene enten for unge, for gamle eller upassende for kalibrering.

Beta Analytic begynte å bruke INTCAL13-databasen i februar 2014 for å kalibrere radiokarbon-alder til kalenderår. Tidligere har laboratoriet brukt INTCAL09-databasen. Trenger du å få resultatene dine rekalibrert, er det bare å sende oss en e-post på lab@radiocarbon.com.

Beta Analytics kalibreringsprogram tar hensyn til feilene hos hver enkelt treringmåling på kalibreringskurven og anvender deretter en matematisk prosedyre med spline-tilpasning på dataene i samsvar med «Mathematics use for calibration scenario – A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates», Talma, A.S., Vogel, J.C., 1993, Radiocarbon 35 (2): 317–322.

Standardavvik

Beta Analytic rapporterer ikke standardavvik på mindre enn +/- 30 BP for enkeltmålinger, ettersom dette kan føre til en feiltolking av nøyaktigheten i resultatene. Det eneste tilfellet der standardavvik på mindre enn +/-30 år BP rapporteres, er når laboratorier kjører en unik prøvefraksjon (f.eks. enkeltstående kvister, frø, bein, skjell) to eller tre ganger på deler som er forbehandlet, grafittisert og AMS-telt uavhengig av hverandre. Dette sikrer at all bias i prøver, laboratorier og telling i høyest mulig grad hensyntas i både nøyaktighet og angitt standardavvik. Når det er gjort to eller tre målinger, beregner laboratoriet vektet gjennomsnittlig alder og feil, og rapporterer disse verdiene.

Deteksjonseffektiviteten i partikkelakseleratorer er svært høy, og ekstremt lave standardavvik er dermed bare mulig ved å måle flere referansestandarder og/eller telle den ukjente prøven i løpet av en lengre periode. Selv om dette kan gi en svært liten numerisk verdi for standardavviket, er den verdien strengt begrenset til «kjente feil» tilknyttet tellingen av standarden for moderne 14C (oksalsyre), den ukjente prøven, og kjemisk blankprøve (bakgrunn).

Angitte standardavvik på radiokarbondateringer kan dessverre ikke ta hensyn til «ukjente feil» så som homogenitet i prøven, kjemi, og i mindre grad detektorstabilitet. Selv om AMS-maskinene er gode, kan det ikke gjøres samtidige målinger av standarden for moderne 14C, prøven og blankprøven, slik at små skiftninger opp eller ned i AMS-deteksjonseffektiviteten i løpet av kjøringen vil påvirke nøyaktigheten av resultatet, som av og til faller utenfor de mindre verdiene for standardavvik som er angitt som mulig. Beta Analytic angir derfor mindre feil bare etter å ha tatt det ekstra arbeidet og kostnaden med å kjøre prøver flere ganger.